PLIKTER OG RETTIGHETER

HR/HMS

For oss i Admit handler HR og HMS om å bygge sterke og velfungerende team, sett i sammenheng med systemtenkning. Et av de områdene vi jobber aktivt med er å få mennesker til å snakke sammen. Gjennom å fasilitere prosesser der det er rom for å sitte ned med enkeltpersoner eller i grupper, for å sette fokus på samarbeidsutfordringer, ønsker vi å være med på å vedlikeholde og utvikle arbeidsmiljøet og bedriftene.

Personalsystem

Vi bistår med implementering av digitalt personalsystem, som gjør oppfølging av ansatte enklere og i hhld til oppdatert regelverk. Systemet bidrar til enkel håndtering av lovpålagt HMS-arbeid, og har integrasjon mot de fleste regnskapssystem.

Helse Miljø Sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker. Samtidig må en aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Systematisk HMS-arbeid

Vi leverer systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll) til bedrifter, inkludert kursing og opplæring.

weadmit